خبر شورا

۳۰شهریور
هشدار به روند کُند بررسی و رفع خطر از ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن تهران/ بی توجهی به اقدامات پیشگیرانه برای شهر و مدیریت شهری تبعات دارد
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران:

هشدار به روند کُند بررسی و رفع خطر از ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن تهران/ بی توجهی به اقدامات پیشگیرانه برای شهر و مدیریت شهری تبعات دارد

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران به روند کُند بررسی و رفع خطر از 129 ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن در برابر آتش سوزی، تذکر داد.

برچسب ها